Iedzīvotāju kategorijas, kuras ir atbrīvotas no pacienta iemaksām:

·         bērni vecumā līdz 18 gadiem;

·         grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);

·         politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;

·         I grupas invalīdi;

·         tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;

·         psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

·        pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

·         personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr.1529. 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;

·         pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;

·         orgānu donori;

·         personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;

·      trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

·         Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;

·         personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;

·         valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;

·      visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

·         visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

·         ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569.15 euro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.